1. Hjem
  2. Om oss
  3. Om oss

Fjordane Friluftsråd

Fjordane Friluftsråd er ein interkommunal organisasjon som starta opp i 2017 og har Solund, Bremanger, Askvoll, Kinn og Stad som medlemskommunar. Vi held til i Hardbakke på øya Sula i Solund kommune. Her har vi kontoret vårt med våre tre medarbeidarar; Bjarte Engevik - dagleg leiar, Johannes S. Bolstad - prosjektkoordinator og Magnus Mugaas Hegland - Fagleiar Friluftsliv og Prosjektmedarbeidar.

Vår visjon

Friluftsliv - ein naturleg del av kvardagen for alle.
Vi støtter opp om tradisjonen lokalbefolkninga i kystnære område har med å ta vare på naturen og vil at alle skal få moglegheit til friluftsliv. 

Hovudmål

Hovudmålet er at alle skal få moglegheita til friluftsliv som helsefremmande, trivselsfremmande og miljøvennleg aktivitet. 

Som eit friluftsråd, er vi et medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Eit landsomfattande samarbeidsorgan for tilslutta friluftsråd.

Berekraftsprinsipp, -sosiale, -miljø og -økonomiske, er sentrale i vårt arbeid. Arbeidet skal bygge på at vi er eit samarbeidsorgan forankra i kommunane og fylket. Vi arbeider hovudsakeleg med planlegging, gjennomføring, organisering, og førebyggande arbeid opp imot marin forsøpling. Vi har i tillegg Friluftskuler på sommaren, arbeider for å fremme og auke deltaking i friluftslivet og utføre folkehelsetiltak.